Privacy statement

In ons werk hebben wij te maken met vertrouwelijke gegevens, waaronder uw persoonsgegevens. Het spreekt voor zich dat wij deze vertrouwelijk behandelen. Hoe wij dat doen, leest u in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens Mistral Legal B.V.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de advocaten en medewerkers die werkzaam zijn op ons kantoor in Woerden:
Adres: Molenstraat 1L
3441 BA Woerden
Telefoon: +31 (0)85 – 77 344 33
E-mail: info@mistrallegal.com

2. Persoonsgegeven die wij verwerken
Afhankelijk van de overeenkomst met u verzamelen wij onder meer de volgende informatie van u:
• voor- en achternaam;
• geboortedatum;
• adres, postcode en woonplaats;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• bankrekeningnummer;
• documentnummer identiteitsbewijs;
• Burgerservicenummer;
• gezondheids- of medische gegevens;
• IP-adres;
• internetbrowser en apparaat type;
• btw-identificatienummer.

3. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw opdracht aan ons en de overeenkomst met u uit te kunnen voeren en om te voldoen aan een wettelijke plicht. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en gebruiken deze uitsluitend voor het hiervoor beschreven doel. Het gaat hierbij onder meer om het opstellen van offertes, opdrachtbevestigingen, facturen, overeenkomsten, processtukken, adviezen en brieven en het voeren van onderhandelingen met (advocaten) van wederpartijen.

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u én voor zover dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen, zoals de boekhoudplicht, te voldoen. Het gaat hierbij onder meer om leveranciers van computerprogramma’s voor de opslag van uw digitale dossier, de rechterlijke macht, een toezichthouder, onze accountant en derden die in opdracht van ons (advies)werkzaamheden verrichten.

5. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens minimaal voor de duur dat u gebruik maakt van onze diensten. Op grond van wetgeving zijn wij echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot onze administratie en dossiers, zoals facturen, gedurende de wettelijke bewaartermijn te bewaren.

6. Welke rechten heeft u?
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan:
• het recht om uw persoonsgegevens te bekijken en een overzicht daarvan te ontvangen;
• het recht op wijziging van uw persoonsgegevens;
• het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;
• het recht om ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens niet te verwerken;
• het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde: als u bijvoorbeeld wilt overstappen naar een andere advocaat of adviseur, dan kunt u ons vragen uw gegevens aan die nieuwe advocaat of adviseur te verstrekken;
• het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
Als u gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij reageren hier binnen 4 weken op. Als het niet mogelijk is om aan uw verzoek te voldoen, bijvoorbeeld op grond van de wettelijke bewaarplicht, dan laten wij u dat binnen genoemde termijn weten. Als wij gehoor geven aan uw verzoek dan kan dit uiteraard tot gevolg hebben dat wij de overeenkomst niet (meer) kunnen uitvoeren. Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, dan kunt u hierover bovendien een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hacking, spamming of verspreiding van virussen. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen.

8. Wijziging privacyverklaring
Mistral Legal heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een recent exemplaar staat op onze site.