Algemene voorwaarden

1. Mistral Legal B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en geregistreerd in het Handelsregister onder KvK-nummer: 81612354.

2. Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van Mistral Legal B.V. en alle personen die bij, voor, namens of in opdracht van Mistral Legal B.V. werkzaam zijn of zijn geweest.

3. Op alle opdrachten aan Mistral Legal B.V. zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden of een afwijking van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Mistral Legal B.V., ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Mistral Legal B.V. is daarbij steeds bevoegd zich bij te laten staan, dan wel de werkzaamheden uit te laten voeren door derden. Bij het inschakelen van derden betracht Mistral Legal B.V. de nodige zorgvuldigheid en voert zij zoveel als nodig overleg met opdrachtgever. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaald persoon) en artikel 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid) zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Aansprakelijkheid van Mistral Legal B.V. voor fouten of tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Mistral Legal B.V. heeft het recht om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

5. Opdrachtgever is gehouden Mistral Legal B.V. tijdig alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Mistral Legal B.V. ter beschikking gestelde informatie.

6. Mistral Legal B.V. zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid zo goed als mogelijk waarborgen. Opdrachtgever verleent Mistral Legal B.V. toestemming om de door opdrachtgever verstrekte informatie binnen de organisatie van Mistral Legal B.V. te gebruiken en aan door Mistral Legal B.V. ingeschakelde derden te verstrekken.

7. De uitvoering van aan Mistral Legal B.V. verleende opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichtte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan de door Mistral Legal B.V. geproduceerde adviezen, contracten of andere documenten of voortbrengselen van de geest aan derden ter beschikking te stellen en/of te exploiteren. Het auteursrecht op vervaardigde werken blijft (ook na schriftelijke toestemming) berusten bij Mistral Legal B.V.. Opdrachtgever vrijwaart Mistral Legal B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake, redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen.

8. De door Mistral Legal B.V. verrichtte werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende honorarium, tenzij hierover voorafgaand andere afspraken met opdrachtgever zijn gemaakt. Gemaakte kosten, zoals reis- en verblijfskosten of kosten van langdurige internationale telefoongesprekken en kosten van derden, worden zonder opslag of korting integraal doorbelast. Het honorarium en de kosten waarvoor dat verplicht is, worden vermeerderd met BTW. Mistral Legal B.V. is gerechtigd de tarieven periodiek te wijzigen voor zowel nieuwe als reeds aangenomen opdrachten.

9. Uitgangspunt is dat Mistral Legal B.V. maandelijks factureert. Mistral Legal B.V. is te allen tijde gerechtigd tussentijds te declareren. Bovendien is Mistral Legal B.V. steeds gerechtigd om voorafgaand aan of ter voortzetting van de werkzaamheden betaling van één of meerdere voorschotten te verlangen. Voorschotten kunnen worden verrekend met niet betaalde facturen van opdrachtgever met betrekking tot dezelfde of andere opdrachten. Bezwaren tegen de facturen dienen op straffe van verval, binnen 4 weken na factuurdatum door Mistral Legal B.V. te zijn ontvangen.

10. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, verkeert opdrachtgever automatisch in toerekenbaar verzuim zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Bij gebreke van tijdige betaling van een factuur is Mistral Legal B.V. gerechtigd na voorafgaande aankondiging de werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Mistral Legal B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het niet aanvangen, opschorten of staken van werkzaamheden.

11. Iedere aansprakelijkheid van Mistral Legal B.V., haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering van Mistral Legal B.V. wordt uitgekeerd. Indien en voor zover geen uitkering krachtens genoemde (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van €10.000,-.

12. Alle aanspraken van opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Mistral Legal B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Mistral Legal B.V. binnen een jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

13. Mistral Legal B.V. neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht. Mistral Legal B.V. beschikt over een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is op de website te vinden en wordt op verzoek toegestuurd.

14. Mistral Legal B.V. houdt zich, voor zover van toepassing, aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van de Wwft kan Mistral Legal B.V. verplicht worden een cliëntenonderzoek te verrichten en de identiteit van cliënt te verifiëren. Op verzoek van Mistral Legal B.V. verstrekt opdrachtgever Mistral Legal B.V. alle hiervoor benodigde documenten, zoals een identiteitsbewijs of een (gewaarmerkt) uittreksel uit het handelsregister. In geval van (een vermoeden van) witwaspraktijken of het financieren van terrorisme is Mistral Legal B.V. (a) verplicht hiervan een melding te doen bij het meldpunt ongebruikelijke transacties (FIU-Nederland) en (b) gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever direct te beëindigen.

15. Op de rechtsverhouding tussen Mistral Legal B.V. en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Mistral Legal B.V. en opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. Opdrachtgever en Mistral Legal B.V. zijn ook gerechtigd om een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.